فن کویل سقفی آذرنسیم 1000 مدل ANCF-1700

تومان

فن کویل سقفی 1000 CFM آذرنسیم مدل ANCF-1700

ابعاد فن کویل ( میلی متر ) : 580 *200*1687

ظرفیت هوادهی : 1000 CFM

ظرفیت سرمایشی : 25100 BTU/H

ظرفیت گرمایشی : 73900 BTU/H

توان دور موتور : 45W

فن کویل سقفی آذرنسیم 800 مدل ANCF-1400

تومان

فن کویل سقفی 800 CFM آذرنسیم مدل ANCF-1400

ابعاد فن کویل ( میلی متر ) : 580*200*1312

ظرفیت هوادهی : 800 CFM

ظرفیت سرمایشی : 24400 BTU/H

ظرفیت گرمایشی : 62750 BTU/H

توان دور موتور : 45W

فن کویل سقفی آذرنسیم 400 مدل ANCF-680

تومان

فن کویل سقفی 400 CFM آذرنسیم مدل ANCF-680

ابعاد فن کویل ( میلی متر ) : 580*200*812

ظرفیت هوادهی : 400 CFM

ظرفیت سرمایشی : 15400 BTU/H

ظرفیت گرمایشی : 38750 BTU/H

توان دور موتور : 45W

فن کویل سقفی آذرنسیم 300 مدل ANCF-510

تومان

فن کویل سقفی 300 CFM آذرنسیم مدل ANCF-510

ابعاد فن کویل ( میلی متر ) : 580*200*812

ظرفیت هوادهی : 1000 CFM

ظرفیت سرمایشی : 15400 BTU/H

ظرفیت گرمایشی : 38750 BTU/H

توان دور موتور : 25W

فن کویل سقفی آذرنسیم 200 مدل ANCF-350

تومان

فن کویل سقفی 200 CFM آذرنسیم مدل ANCF-350

ابعاد فن کویل ( میلی متر ) : 580*200*562

ظرفیت هوادهی : 200 CFM

ظرفیت سرمایشی : 9200 BTU/H

ظرفیت گرمایشی : 21800 BTU/H

توان دور موتور : 25W