کولر گازی ایستاده گرین 60000 سرد و گرم

تومان

کولر گازی اسپلیت 60000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده گرین 48000 سرد و گرم

تومان

کولر گازی اسپلیت 48000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی ایستاده گرین 36000 سرد و گرم

تومان

کولر گازی اسپلیت 36000 ایستاده سرد و گرم گرین

گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران

شناسه کالا: 2800000166670