کولر گازی گرین 24000 اینورتر سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 سرد و گرم گرین کد محصول سرد و گرم : GWS-H24P1T1A گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی گرین 18000 اینورتر سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 سرد و گرم گرین کد محصول سرد و گرم : GWS-H18P1T1A گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی گرین 12000 اینورتر سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 سرد و گرم گرین کد محصول سرد و گرم : GWS-H12P1T1A گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران شناسه کالا: 2800000166670

کولر گازی گرین 9000 اینورتر سرد و گرم

تومان
کولر گازی اسپلیت اینورتر 9000 سرد و گرم گرین کد محصول سرد و گرم : GWS-H09P1T1A گارانتی : پنج سال پشم شیشه ایران شناسه کالا: 2800000166670