در حال نمایش 11 نتیجه

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 75 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 75 W

ظرفیت هوادهی : 280000/250000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*85*85 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 65 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 65 W

ظرفیت هوادهی : 230000/210000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*81*81 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 50 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 50 W

ظرفیت هوادهی : 180000/155000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*75*75 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 35 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 35 W

ظرفیت هوادهی : 130000/110000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*66*66سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 25 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 25 W

ظرفیت هوادهی : 82000/74000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*58*58 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 15 W با کویل مسی

تومان
یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 15 W

ظرفیت هوادهی : 54000/42000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*50*50 سانتی متر

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU 130 S با کویل مانیسمان

تومان

یونیت هیتر بخار با کویل مانیسمان آذر نسیم

مدل : TU 130 S

ظرفیت هوادهی : 460000/440000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*85*85 سانتی متر

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU 80 S با کویل مانیسمان

تومان

یونیت هیتر بخار با کویل مانیسمان آذر نسیم

مدل : TU 80 S

ظرفیت هوادهی : 280000/230000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*75*75 سانتی متر

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU 45 S با کویل مانیسمان

تومان

یونیت هیتر بخار با کویل مانیسمان آذر نسیم

مدل : TU 45 S

ظرفیت هوادهی : 170000/150000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*66*66 سانتی متر

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU 40 S با کویل مانیسمان

تومان

یونیت هیتر بخار با کویل مانیسمان آذر نسیم

مدل : TU 40 S

ظرفیت هوادهی : 140000/115000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*58*58 سانتی متر

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU 100 S با کویل مانیسمان

تومان

یونیت هیتر بخار با کویل مانیسمان آذر نسیم

مدل : TU 100 S

ظرفیت هوادهی : 350000/330000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*81*81 سانتی متر