یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 75 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 75 W

ظرفیت هوادهی : 280000/250000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*85*85 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 65 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 65 W

ظرفیت هوادهی : 230000/210000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*81*81 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 50 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 50 W

ظرفیت هوادهی : 180000/155000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*75*75 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 35 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 35 W

ظرفیت هوادهی : 130000/110000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*66*66سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 25 W با کویل مسی

تومان

یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 25 W

ظرفیت هوادهی : 82000/74000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*58*58 سانتی متر

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU 15 W با کویل مسی

تومان
یونیت هیتر آبگرم با کویل مسی آذر نسیم

مدل : TU 15 W

ظرفیت هوادهی : 54000/42000 Btu/hr

ابعاد دستگاه: 35*50*50 سانتی متر